fbpx

Regulamin sklepu internetowego Na nowo śmieci

Cześć!

Poniżej zamieszczam regulamin sklepu internetowego Na nowo śmieci, który określa sposób złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formy dostawy i płatności, a także procedurę odstąpienia od umowy.

Udanych zakupów!
Julia Wizowska vel Babka od śmieci

§ 1 Definicje

 1. Sprzedawca – Julia Wizowska-Szymanik, prowadząca działalność gospodarczą o nazwie Na nowo śmieci Julia Wizowska-Szymanik z siedzibą w Warszawie (03-134), ul. Książkowa 9C, lok. 706; NIP: 1181897447.
 2. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: https://www.nanowosmieci.pl/sklep/
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://www.nanowosmieci.pl/regulamin-sklepu/

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zakupu: biletów i voucherów na warsztaty stacjonarne; dostępu do produktów online, takich jak webinary, kursy online, materiały wizualne i grafiki oraz innych produktów elektronicznych; a także produktów fizycznych, takich jak książki.
 2. Aby korzystać ze sklepu, wystarczy: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, posiadania aktywnego konta e-mail.
 3. Kupujący podczas dokonywania zakupu jest zobowiązany do podania swoich prawdziwych danych: imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, adresu e-mail.
 4. Dokonując zakupu Kupujący oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

§ 3 Składanie zamówienia

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz wybranie metody płatności za zamówienie.
 2. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie ponownie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy.

§ 4 Dostawa i płatność

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie są prezentowane Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu postanowi inaczej.
 3. W przypadku niedoręczenia przesyłki z winy Kupującego, Kupujący ponosi koszty przesyłki zwrotnej do Sprzedawcy.
 4. Operatorem płatności online jest system Przelewy24, realizowana przez PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł
 5. Płatność w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449.
 6. Dokonując zakupu w sklepie, Kupujący automatycznie udziela Sprzedawcy pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego.

§ 5 Vouchery i bilety na warsztaty stacjonarne

 1. Z jednego biletu/voucheru może skorzystać tylko jedna osoba. Udział w warsztacie dzieci wiąże się z uiszczeniem dodatkowej opłaty stosownej do wieku – wysokość opłaty i możliwość udziału dziecka w warsztacie należy uzgodnić ze Sprzedawcą przed dokonaniem zakupu poprzez kontakt za pośrednictwem poczty e-mail: julia@nanowosmieci.pl.

 2. Warsztaty odbywają się w pracowni Cztery Razy Trzy przy ul. Litewskiej 12 w Warszawie, chyba że opis na stronie Sklepu stanowi inaczej.
 3. Opłata za bilet na warsztat stacjonarny jest zwracana Kupującemu pod warunkiem, że ten odwoła swój udział w zajęciach najpóźniej 7 dni roboczych przed ich rozpoczęciem. W razie odwołania udziału od 7 dni roboczych do 72 godzin przed rozpoczęciem zajęć opłata jest zwracana w wysokości 50%. Przy rezygnacji w czasie krótszym niż 72 godziny przed warsztatem opłata nie jest zwracana. Chęć rezygnacji z udziału w zajęciach należy zgłosić za pośrednictwem poczty e-mail na adres: julia@nanowosmieci.pl, podając również numer konta do zwrotu opłaty. W razie nieobecności Kupującego na warsztacie pieniądze nie są zwracane. Nieobecności nie można odrabiać w innym terminie ani przenosić na inne warsztaty.
 4. Uczestnictwo w warsztacie wykupione na podstawie voucheru można odwołać najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem warsztatu. Nieobecność na warsztacie bez wcześniejszego odwołania skutkuje tym, że voucher traci ważność, a pieniądze za jego zakup nie są zwracane. Nieobecności nie można odrabiać w innym terminie ani przenosić na inne warsztaty.
 5. W wypadku, gdy warsztat nie odbędzie się z winy Sprzedawcy, pieniądze za zakup biletu na warsztat stacjonarny/ są zwracane w całości bądź jest proponowany alternatywny termin lub warsztat.

§ 6 Produkty elektroniczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny, taki jak webinar, kurs online, e-book, notatki wizualne itd. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 3. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli realizacja świadczenia rozpoczęła się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

§ 7 Produkty fizyczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 2. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych, chyba że opis produktu w Sklepie stanowi inaczej.
 3. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego.
 4. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego pocztą elektroniczną na adres: julia@nanowosmieci.pl
 6. Kupujący ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 7. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu.
 8. Zwracany przedmiot nie może nosić śladów użycia.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 Prawo autorskie i własność intelektualna

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne, produkty fizyczne, treści cyfrowe, graficzne, zdjęciowe oraz treść warsztatów stacjonarnych objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie należą do Sprzedawcy.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogę skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 9 RODO

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.nanowosmieci.pl/polityka-prywatnosci/

§ 10 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu trzech dni roboczych od momentu otrzymania fizycznego produktu, rozpoczęcia świadczenia produktów elektronicznych albo zakupu biletu/voucheru na warsztat stacjonarny.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować na adres mailowy: julia@nanowosmieci.pl.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni po otrzymaniu zgłoszenia.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie z uwzględnieniem praw nabytych przez Kupującego, w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.06.2019.